https://www.regenfarmco.com/portfolio-1/project-one-f5w4d-8×688

Kontaktní osoba:

Dr. Vincent Walsh

vedoucí oddělení inovací na farmách a generální ředitel společnosti RegenFarmCo

Přečtěte si zprávu poskytující přehled o živé laboratoři zde

Živá laboratoř 7: Spojené království

Biohub na farmě Ings (cirkulární regenerační demonstrační farma)

Spravuje: společnost RegenFarmCo

Obecné informace
Biohub na farmě Ings je jednou z pěti farem, které se aktivně účastní projektu živé laboratoře v severní Anglii. Tento systém, který se nachází v severním Yorkshiru v Anglii a je teprve v počáteční fázi vývoje, zahrnuje konstrukci vícevrstvých řad stromů a trvalek, které jsou začleněny do tradiční farmy s pastvinami se stávajícími živými ploty a lesními plochami. Farma byla v minulosti závislá na ovcích a siláži jako hlavních zdrojích příjmů.

Cílem je ukázat výzvy a příležitosti při uplatňování přístupu agrolesnických návrhů v systému lesních porostů s velkým důrazem na budování multifunkčního cirkulárního systému. Záměrem je napodobit britské lesy, které mají obvykle 7 vrstev, v systému 7 řad a integrovat další prvky, jako jsou mykorhizní houby, dřevní štěpka inokulovaná sporami hlívy ústřičné (která má napodobit lesní podrost) a dešťovky.

Dešťovky mají zásadní význam pro provzdušnění půdy. Půda je obecně velmi těžká, jílovitá a v minulosti se často zamokřovala. Žížaly se zavrtávají hluboko do půdy a vytvářejí si trvalé nory, čímž zvyšují pórovitost půdy, usnadňují přístup živin a hnojiv ke kořenům rostlin a pomáhají rozkládat minerální částice půdy na živiny rozpustné ve vodě. Trvalkové systémy jsou spojeny s mykorhizními houbami a jsou schopny vracet do půdy uhlík. Záměrem je vytvořit multifunkční systém, který kombinuje biologické funkce a zároveň ekonomiku systému.

Dr. Vincent Walsh navrhuje a řídí realizaci a správu demonstračního místa Biohubu na farmě Ings v úzké spolupráci s místním farmářem Derekem Greenwoodem. Derek si během posledních 10 let uvědomil, že jeho způsob hospodaření neprospívá půdě, a cítil, že by s tím měl něco udělat - v rámci toho snížil počet hospodářských zvířat a spolupracoval se společností Yorkshire Water (která vlastní půdu), aby se podílel na projektu, který Vincent vypracoval a který má pomoci převést farmu na něco potenciálně udržitelnějšího. Demonstrační místo je výsledkem spolupráce mezi RegenFarmCo (založená Vincentem), Yorkshire Water, QuornProfessionals a Levy (součást skupiny Compass). Byl také vytvořen dodavatelský řetězec, tudíž mohou být výrobky rychle prodány. Klíčovou součástí je zlepšení hydrologie na farmě a její začlenění do agrolesnického systému.

Obecný přístup k zemědělství
Regenerativní cirkulární design

Cíle

 • Mít multifunkční systém.
 • Uplatňovat ekosystémový přístup, který je považován za rozhodující pro ekologické služby, ekonomiku a pro celou skupinu partnerů - musí fungovat pro všechny zúčastněné.
 • Zaměřit se na ekologické služby, které lze ze systému získat, ale také na prokázání potenciálních přínosů celého návrhu v horských oblastech. Systém je založen na biosférických principech - zaměřuje se na hydrologii, integraci hub, vrstvení schopnosti fotosyntézy a vrstvení vrstev v systému.

 • Vytvořit nové dodavatelské řetězce se zaměřením na víceleté plodiny. Zavádí se systém, v jehož rámci společnost RegenFarmCo prodává potraviny vyprodukované na farmě sesterské společnosti Herblabism (společnost zaměřená na rostlinné produkty), a to v rámci inovačního programu farmy s firmou Levy (součást skupiny Compass).

 • Mít "zdravější" oběhový systém z hlediska životního prostředí a ekonomiky.

 • Vytvořit lepší prostředí a zdravější biom pro ovce (zavedením více stromů a plodin a zlepšením hydrologie), a tím mít i zdravější ovce. Do systému se začleňují rozmanité travní porosty (směs 57 krycích plodin včetně vikve, luštěnin, brukvovitých rostlin, planých květin, bylin a plodin, jako je jetel červený a zvrhlý, štírovník růžkatý, ředkev setá, krmná řepka a psárka luční) - doufá se, že ovce budou více přibývat na váze a za produkt se získá více peněz.

Výzvy

 • Pochopení oblastí, které je třeba v zemědělském podniku a v rámci zemědělského systému nejvíce zlepšit. Vincent a Derek vedou každodenní rozhovory týkající se designu a řízení - pokračuje neustálá diskuze o tom, jak systém rozvíjet.

 • Vyvinout design, který odpovídá požadavkům pastvy na farmě, aby se ovce mohly střídat podobně jako v systému pastvy ve stádech.

 • Rozhodující bylo pochopit, kde se na farmě nacházejí hráze.

 • Velkou součástí designu v tomto druhu krajiny musí být větrolamy, takže je důležité najít ty nejlepší druhy, které ovcím poskytují ochranu, a zjistit, které v krajině fungují nejlépe, a zároveň se snažit o co největší rozmanitost systému.
 • Vincent věří, že budování týmu je stejně důležité jako budování biomasy a oběhového hospodářství, všechny jsou vzájemně propojené a pro místo zásadní. Ekosystémový přístup je rozhodující pro ekologické služby, ekonomiku a pro skupinu partnerů, kteří se spojili (RegenFarmCo, Yorkshire Water, Quorn Professionals a Levy) - musí fungovat pro všechny a zahrnuje spoustu vyjednávání.
 • Je také třeba brát ohled na čtyři osoby, které na farmě žijí, což vyžaduje neustálé rozhovory s nimi, které není vždy snadné zvládnout. Žijí zde již více než 30 let, viděli jen málo změn a milují zdejší krajinu. Mnoho rozhovorů se zaměřuje na zlepšení biologické rozmanitosti a na snahu pochopit, co se obyvatelům líbí a co ne. Potřebují cítit určitou zodpovědnost za projekt a vědět, že návrh byl řádně proveden a podepsán řadou organizací, tj. Woodland Trust, Natural England a Forestry Commission.

Výzkumné cíle

Záměrem je ukázat výzvy a příležitosti při aplikaci agrolesnických a lesnických návrhů do systému lesních pastvin, a to napodobením vrstev lesů se směsí původních a nepůvodních stromů, keřů a trvalek. Ovce jsou klíčovou součástí ekosystémového designu.

Systém klade důraz na rozmanitost, pěstování potravin, dodávání většího množství živin do půdy, zvyšování biologické rozmanitosti oblasti a vytváření ekologických produktů bez použití pesticidů a herbicidů.

První rok projektu byl o pozorování, o podrobném zkoumání krajiny, o pochopení potřeb hospodářských zvířat a toho, odkud se bere voda, kde dochází k erozi, o sledování vzorců krajiny. Druhý rok byl o datech - byly provedeny odběry vzorků půdy penetračním radarem, velmi rozsáhlý průzkum ptáků, hodnocení krajiny a další, abychom skutečně pochopili systém shora i zdola; od ovcí přes stromy, půdu až po trávu. Třetí rok byl pak zaměřen na realizaci (počínaje vysazením prvních stromů, v listopadu 2022).

Derek Greenwood má zájem, aby farma stále zůstala pastvinovým systémem a ovce pokračovaly. Chce mít pro ovce lepší zázemí a chce vědět, že farma bude pokračovat ve stejném duchu, ale chápe, že musí dojít k určitým změnám oproti tomu, co dělá nyní. Podílí se na návrhu pastevního systému, který je zaměřen na to, aby z něj bylo stále snadné získávat siláž a drny a zároveň produkovat nové produkty pro nové dodavatelské řetězce. A také aby se ovce mohly v systému co nejvíce pohybovat.
Vincent se zabývá dodavatelským řetězcem potravinářských společností a možnostmi, jak by jim farma mohla začít dodávat různé odrůdy plodin se zaměřením na trvalky, nikoli na letničky. Spíše než na prodej celého ovoce, jako jsou jablka a hrušky, se zaměří na fermentované produkty.

Návrh agrolesnického systému

Biohub se rozkládá na ploše 12 hektarů a zahrnuje 8 bloků určených pro agrolesnictví, které jsou začleněny do pastvin na farmě; zahrnuje 1000 produkčních stromů na hektar, 50 stromků na hektar, 300 systémových rostlin a asi 100 trvalek. Jedná se o druhy, jako jsou hrušky, švestky a jabloně s mnoha různými odrůdami vybranými pro jejich různé vlastnosti (příkladem jablek jsou Annie Elizabeth, Bramley, Egremont Russet a Lord Derby), mišpule, slívy, kdoule, lísky, moruše, jalovec, meduňku, bez černý, černý rybíz, komonice, košťál a šťovík... Druhy stromů byly cíleně vybrány tak, aby poskytovaly určité vlastnosti. Například jabloně, kaštany, ořešáky a lísky poskytují vrcholové plody a druhy jako dřín, jeřáb, lípa malolistá, jabloně a hloh poskytují ochranu proti větru a úkryt pro ježky.

Řady stromů jsou 100-115 m dlouhé, 1,5-2,5 m široké, vzdálenost mezi stromy v řadě je 2 m a mezi řadami 15 m, aby bylo možné manévrovat s technikou mezi řadami a aby byl mezi řadami stromů dostatečný prostor pro zachycování slunečního záření.

V prvním bloku budou v prvních dvou letech pěstovány luštěniny, brukvovité rostliny, obiloviny, trávy, divoké květiny a byliny - v tomto systému bude 57 plodin. V prvních dvou letech se bude v každém bloku postupovat podobně. V alejích se budou pěstovat víceleté potraviny. V jednom bloku může být například brokolice a divoký špenát / špenát.
V dolní části lokality bude vysázeno 14 000 stromů, celkem 14-ti odrůd.

Správa systému pro Vincenta začíná fotosyntézou. Říká: "Každá farma, každý ekosystém, každá krajina je energeticky otevřená slunci. První věc, o které přemýšlím, je schopnost fotosyntézy. Dalo by se tvrdit, že meteority přišly jako první a meteority daly systému vodu, takže byste vždy měli nejdříve přemýšlet o své vodě, pak o tom, jak poskládat schopnost fotosyntézy, pak o houbách a pak o půdě - tak přistupuji k navrhování systému. Hydrologie je vzor, který spojuje všechny ekosystémy - což souvisí s tím, proč jsem si vybral právě tuto lokalitu a proč jsme začali na vrcholu lokality - měli jsme 80 m převýšení. Budeme mít spoustu malých integrovaných rybníčků, které se vlévají do struh, které se vlévají do velkých retenčních nádrží, které jsou pak zapracovány do agrolesnického systému - takže vrchol lokality je celý o hydrologii. Nahoře je smíšená louka a nějaké agrolesnictví, ale farmu lze rozdělit na tři oblasti: horní, střední a dolní. V horní části jde o zadržování vody, uprostřed, kde je rovinatější, je ideální místo pro agrolesnictví a v dolní části je potok Ghyl. Víme, že společnost Yorkshire Water v současné době vynakládá ročně asi 1 000 000 liber na čištění vody předtím, než se dostane do nádrže kvůli splachům. Tomu chceme na farmě zabránit vybudováním nárazníkové zóny."

Monitorování
pH půdy bylo testováno na 26 půdních blocích. Nejnižší hodnota pH byla 5,1, nejvyšší 6,2. Od té doby bylo na celém území aplikováno 60 tun vápníku, aby se zvýšilo pH na všech agrolesnických plochách. Nyní by mělo být pH přibližně 6,5. Stabilizace schopnosti fotosyntézy zlepšuje zdravotní stav půdy. Bylo by dobré sledovat obojí.

 • Tým by chtěl více sledovat, kolik uhlíku se ukládá do půdy v rámci celého projektu farmy, jak se zvyšuje biologická rozmanitost a jak efektivně se na pozemku zadržuje voda. Bylo provedeno několik základních měření. 6 měsíců v roce může být velmi vlhkých, a pak další měsíce mohou být velmi suché. Obojí může způsobit stres pro stromy, takže cílem je mít lokalitu, která má dobrou rovnováhu a není příliš suchá nebo podmáčená.
 • Tým by také rád sledoval objem plodin (z ovocných stromů a keřů), které lze z lokality získat v průběhu vývoje systému, a zabýval se ekonomikou, pokud jde o produkci, ale také biodiverzitu a zisk z ukládání uhlíku.

Severní Yorkshire, Velká Británie

Celkem 12 ha agrolesnické plochy na farmě, 1,9 ha demonstrační plochy (v rámci farmy o rozloze 38 ha / 93 akrů).

Lesní hospodářství, ovocné sady, živé ploty, větrolamy a nárazníkové pásy na březích řek, silvopastorální agrolesnictví (plánované)

Silvopastorální agrolesnictví na náhorní planině, horikultura a chov hospodářských zvířat

Demo plot established in 2022

Vzdálenost mezi řadami/v řadách: cca 15 metrů (aby byl dostatek prostoru pro stroje a aby byl zajištěn dostatečný prostor mezi stromořadími pro zachycení slunečního záření)/2 metry

Šířka pásů stromů: 1,5 - 2,5 metru

Stromy, trvalky, tráva

Ovce (v současné době asi 130 na větší farmě, plánovaná pastva v rámci demonstrační plochy)

Pomalu propustná, velmi kyselá půda v hornatých oblastech s rašelinným povrchem. Velmi jílovitá. "Ings" je starobylé hybridní slovo Vikingů označující mokřady, přičemž rašelina tam kdysi byla a půda je založena na rašelině.

cs_CZCzech