Лабораторията ReForest Living във Фландрия, Белгия

Има 8 лаборатории "Живот" в различни държави, които предоставят данни и тестват нови решения.

Новият изследователски и демонстрационен участък за агролесовъдство е разположен на територията на Inagro и се състои от алейна система за отглеждане на култури с площ 1,4 хектара. Дървесният компонент се състои от орехови дървета (Juglans regia) с разстояние между редовете от 8 м и междуредово разстояние от 24 м, което води до гъстота на дърветата от 36 дървета на хектар. Ореховите дървета са избрани поради високия им икономически потенциал и пригодността им за агролесовъдни системи, както и поради нарастващия интерес на земеделските стопани към тези дървета. Ивиците под ореховите дървета ще бъдат засети със смес от треви и билки за привличане на полезни насекоми. Дърветата ще бъдат засадени с култури като картофи, целина/моркови, царевица, праз/зеленчук, зимна пшеница и полски фасул при 6-годишна ротация. Живият плет ще бъде засаден перпендикулярно на преобладаващата посока на вятъра, за да служи като ветрозащита и местообитание за насекоми и птици.

Основният фокус на дългосрочното мониторингово проучване е да се оцени въздействието на дърветата и агролесовъдните практики върху производството и управлението на културите. Добивът на културите и дърветата, качеството на културите и разходите за управление ще бъдат внимателно наблюдавани и използвани за изчисляване на икономическата рентабилност на агролесовъдната система. Освен това проучването ще се съсредоточи върху предоставянето на екосистемни услуги, като например качеството на почвата, съхранението на въглерод, управлението на водите и биоразнообразието. Химичните и физичните параметри на почвата, както и почвеното макро- и микробиологично разнообразие, ще бъдат наблюдавани ежегодно, когато това е уместно и възможно. Влажността на почвата ще се следи чрез тензиометри, а метеорологични станции ще измерват температурата на въздуха и почвата, светлинните условия, скоростта на вятъра и валежите в зависимост от разстоянието до редовете дървета.

Изследователският и демонстрационен участък за агролесовъдство в Inagro ще послужи като ценен ресурс за оценка на въздействието на агролесовъдството върху почвата, водата, микроклимата, биоразнообразието и икономическата рентабилност, както и за предоставяне на ценна информация на земеделските стопани и заинтересованите страни.

bg_BGBulgarian