ДЕЙНОСТИ

Какви дейности изпълняваме?

Проектът се състои от 8 работни пакета:

Ръководител на WP: ФИЛИПОВ УНИВЕРСИТЕТ В МАРБУРГ

Този работен пакет има за цел да включи активно заинтересованите страни в работата по проекта и да гарантира тяхното участие в по-нататъшното му развитие.

Ръководител на WP: PROGRESSIVE FARMING TRUST LTD LBG

Работен пакет 2 има за цел да превърне партньорството между науката и практиката, разработено в работен пакет 1, в набор от инструменти, които да дадат възможност на земеделските стопани и други заинтересовани страни да проектират системи за АФ и да вземат последващи, добре информирани управленски решения в техния местен контекст.

Ръководител на WP: УНИВЕРСИТЕТ КОБЕНХАВС

Целта на Работен пакет 3 е да се характеризира и определи количествено ефективността на съществуващите системи за агролесовъдство по отношение на тяхната производителност, рентабилност и предоставяне на екосистемни услуги, за да се подпомогнат мащабируеми системи за мониторинг и проверка (Работен пакет 4), да се предостави информация за разработването на финансови и политически инструменти (Работен пакет 5) и за оптимизиране на дизайна на агролесовъдните системи и иновации (Работен пакет 6).

Ръководител на WP: CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE

Този работен пакет ще използва най-новите постижения в областта на дистанционното наблюдение и алгоритмите за дълбоко обучение, за да създаде полуавтономна услуга, способна да описва стойността на въглеродните емисии и биоразнообразието в системите на ДФ и нейната промяна във времето.

Ръководител на WP: АСОЦИАЦИЯ НА ИКОНОМИСТИТЕ ОТ ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Този работен пакет ще използва капацитета за съвместно създаване (РП1) за разработване на финансов модел, специфичен за агролесовъдството, и за разработване на ефективна политическа подкрепа.

Ръководител на WP: RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS УНИВЕРСИТЕТСКИ БОН

Целта на този работен пакет е двойна. Първо, той ще разработи механизми за динамична оптимизация на дизайна на системата за АФ на ниво стопанство въз основа на интегрираните модели и резултатите от РП 1-5. Второ, този РП ще разработи и изпробва иновативни бизнес модели за верига за създаване на стойност и консултантски услуги в подкрепа на АФ.

Ръководител на WP: CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE

Основната цел на РП7 е да подпомогне ефективното и координирано изпълнение на проекта, ефикасното сътрудничество между партньорите и да увеличи максимално неговото въздействие.

Ръководител на WP: CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE

Целта е да се гарантира, че проектът е в съответствие с етичните норми.

bg_BGBulgarian