За нас

АГРОЛЕСОВЪДСТВОТО

Агролесовъдството е много добра алтернатива на съвременните селскостопански монокултури

Проектът REFOREST, финансиран по програма "Хоризонт Европа", има за цел да популяризира агролесовъдството като метод на земеделие, позволяващ производството на храни при запазване на екологичната устойчивост.

Принципите, на които се основава REFOREST, са използване на иновации, обмен на знания и създаване на нови решения, които да дадат възможност на земеделските стопани в Европа и асоциираните страни да постигнат едновременно разнообразни цели: производство на храна, намаляване на въглеродните емисии и развитие на биологичното разнообразие.

Обединявайки 14 партньори, притежаващи многостранен опит, от 10 европейски държави, REFOREST има за основна цел да използва съществуващите знания за агролесовъдните системи в умерените ширини, за да създаде съвместни решения за преодоляване на основните пречки пред по-широкото въвеждане на този тип стопанства в ЕС и асоциираните държави. Стратегическата цел на проекта е да се подобри агролесовъдството и устойчивостта на производството на храни чрез включване на стойността на въглеродните емисии и биоразнообразието в бизнес моделите. Проектът ще използва въвлече максимално широк кръг от хора в дейностите си, за да представи реалния екологичен, икономически и социален потенциал и ограничения пред агролесовъдството.

ЦЕЛИ

1. Да се подобри разбирането на агролесовъдните системи и да се подобри способността им за вземане на решения в рамките на съществуващите ограничаващи фактори.

2. Създаване на механизми за иновации и подкрепа за динамично оптимизиране на агролесовъдните системи на ниво стопанство.

3. Характеризиране и количествено определяне на ефективността на съществуващите агролесовъдни системи по отношение на тяхната производителност, рентабилност и устойчивост на екосистемите.

4. Изграждане на капацитет за мониторинг и проверка, приемлив за заинтересованите страни във веригата за създаване на стойност в агролесовъдството.

5. Разработване на финансови модели, специфични за агролесовъдството.

6. Въздействие върху политиките в областта на агролесовъдството.

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

1. По-добро разбиране и повишаване на потенциала за смекчаване на последиците от изменението на климата върху екосистемите въз основа на устойчиво управление на природните ресурси;

2. Насърчаване на смекчаването на последиците от изменението на климата в първичния сектор, включително чрез намаляване на емисиите на парникови газове, поддържане на естествените депа на въглерод и подобряване на секвестрирането и съхранението на въглерод в екосистемите;

3. Култура и наследство.

Абонирайте се за нашия бюлетин

bg_BGBulgarian