ЗА

AGROFORESTRY

Много добра алтернатива на съвременните селскостопански монокултури

Проектът REFOREST (Агролесовъдство на преден план за устойчивост на земеделието в многофункционални ландшафти в Европа), финансиран по програма "Земя, океан и вода за действие в областта на климата" на програма "Хоризонт Европа", има за цел да популяризира агролесовъдството като вид земеползване, позволяващо производството на храни при запазване на екологичната устойчивост.

Принципите, на които се основава REFOREST, са иновации, обмен на знания и създаване на нови решения, които да дадат възможност на земеделските стопани в Европа и асоциираните страни да постигнат множество цели: производство на храна, улавяне на въглерод и развитие на биологичното разнообразие.

Обединявайки 14 партньора от 10 европейски държави с мултидисциплинарен опит, REFOREST има за основна цел да използва съществуващите знания за агролесовъдните системи в умерените ширини, за да създаде съвместни решения на основните пречки, които възпрепятстват по-широкото въвеждане на този тип земеползване от земеделските стопани в ЕС и асоциираните държави. Стратегическата цел е да се подобри агролесовъдството и устойчивостта на производството на храни чрез включване на стойността на въглерода и биоразнообразието в бизнес моделите на земеделието. Проектът ще използва отворен научен подход, за да представи реалния екологичен, икономически и социален потенциал и ограничения на агролесовъдството в рамките на инструментите за вземане на решения, проверка и финансова подкрепа.

ЦЕЛИ

1. Да се подобри разбирането на агролесовъдните системи от участниците и да се подобри способността им за вземане на решения в рамките на реалните ограничения.

2. Създаване на местни механизми за иновации и подкрепа за динамично оптимизиране на системата за АФ на ниво стопанство.

3. Характеризиране и количествено определяне на ефективността на съществуващите агролесовъдни системи по отношение на тяхната производителност, рентабилност и предоставяне на екосистемни услуги.

4. Разработване на капацитет за мониторинг и проверка, приемлив за основните заинтересовани страни във веригата за създаване на стойност в агролесовъдството.

5. Разработване на финансови модели, специфични за агролесовъдството.

6. Въздействие на политиката

ВЪЗДЕЙСТВИЯ

1. По-добро разбиране и повишаване на потенциала за смекчаване на последиците от изменението на климата на екосистемите и секторите въз основа на устойчивото управление на природните ресурси;

2. Насърчаване на смекчаването на последиците от изменението на климата в първичния сектор, включително чрез намаляване на емисиите на парникови газове, поддържане на естествените поглътители на въглерод и подобряване на секвестрирането и съхранението на въглерод в екосистемите;

3. Култура и наследство

Абонирайте се за нашия бюлетин

bg_BGBulgarian